گرچه افتاد ز زلفش گرهی در کارم
همچنان چشم گشاد از کرمش می دارم
به طرب حمل مکن سرخی رويم که چو جام
خون دل عکس برون می دهد از رخسارم