سحرگه رهروی در سرزميني
همی گفت اين معما با قريني
که ای صوفی شراب آنگه شود صاف
که در شيشه بماند اربعينی