نظم می دادم کوپن های رفیقی را دقیق

چون که باشد نظم اندر کارها وسواس من

ناگهان آمد کوپن ها را ز من قاپید و گفت :

این قدر بازی نکن ای دوست با احساس من

 

 

                                                               ابوالفضل زرویی نصرآباد