آن قصر که بهرام در او جام گرفت

بگذاشت به بانک رهنی و وام گرفت

آنگاه بساخت روی آن یک طبقه

آن را به اجاره داد و آرام گرفت

 

                                                 بهاء الدین خرمشاهی