شنیدم شبی کارمندی بگفت

دل بنده هرگز ریاست نخواست

بگفتم مگر عیب این کار چیست ؟

بخندید و گفتا : ریاست " ریا " ست !

 

 

                                                               عمران صلاحی