دیشب که خانه رفتن من دیر شد کمی

زد همسرم به فرق سرم مشت محکمی

گفتم به عمر خویش زنی را ندیده ام

زورش به این زیادی و عقلش به این کمی

 

 

                                                              موسی اسکانی ( فارغ )