دريغا ، دريغا

به جرم چه راندي مرا از در خود

گناهم نبوده ست جز بي گناهي

دريغا ، دريغا ، كه آگه نبودم

كه تو بي وفا در جفا تا كجايی