پیرمردی گرسنه و بیمار

گوشه ی قهوه خانه ای می خفت

رادیو باز بود و گوینده

از مضرات پرخوری می گفت

 

 

                                                        عمران صلاحی