درد عشقی کشيده ام که مپرس
زهر هجری چشيده ام که مپرس
گشته ام در جهان و آخر کار
دلبری برگزيده ام که مپرس