هر که بامش بيش برفش بيشتر

هر که پولش بيش زورش بيشتر

منت و جنجال بس کن تا به کی ؟

هر که باکش بيش دخلش بيشتر

 

 

سيد فتح الله صدری زاده