در صحن دلم حضور ممنوع است

هر چیز به جز غرور ممنوع است

برگرد جریمه می شوی ای عشق

چون کوچه ی دل عبور ممنوع است

نادر ختایی