همه کس طالب يارند، چه هشيار و چه مست
همه جا خانه عشقست ، چه مسجد چه کنشت
سر تسليم من و خشت در ميکده ها
مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت