دستی است

 

                بالای دست شب

 

                                     دست سپید صبح

 

 

                                                                    محمد زهری