رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند
چنان نماند و چنين نيز هم نخواهد ماند
من ارچه درنظر يار خاکسار شدم
رقيب نيز چنين محترم نخواهد ماند