بخوان !

بخوان به نام گل سرخ ، در صحاري شب ،

كه باغها همه بيدار و بارور گردند

بخوان ، دوباره بخوان ، تا كبوتران سپيد ،

به آشيانه ي خونين دوباره برگردند

بخوان به نام گل سرخ ، در رواق سكوت ،

كه موج و اوج طنينش ز دشتها گذرد

به انتخاب مهندس صابری :

پيش‌از من و تو بسيار بودند و نقش بستند

 ديوار زندگی را زين‌گونه يادگاران

 وين نغمه‌ی محبت بعد از من و تو باقی‌است

 تا در زمانه باقی‌است آوای جويباران