روزگاری شد که در ميخانه خدمت می کنم
در لباس فقر کار اهل دولت می کنم
با صبا افتان و خيزان می روم تا کوی دوست
وز رفيقان ره استمداد همت می کنم