مستمندم بسته ی زنجیر و زندان یا علی

دست گیر ای دستگیر مستمندان یا علی

 

بندی زندان روباهانم ای شیر خدا

می جوم زنجیر زندان را به دندان یا علی

 

آهن تفتیده ام کز کوره آرندم برون

تا بسایندم میان پتک و سندان یا علی

 

من نه ایوبم ولی صبرم به محنت بیش از اوست

من نه یوسف لیک زندانم دو چندان یا علی

 

تا سخن گفتم به حق حق حیاتم خود نماند

وین سزای هر سخنگوی سخندان یا علی

 

دردمندی روسیاهم با شفاعت مستحق

ای درت دارالشفای دردمندان یا علی (ع)

 

 

 

                                                            استاد محمد حسین شهریار