چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نيی جان من خطا اينجاست
سرم به دنيی و عقبی فرو نمی آيد
تبارک الله ازين فتنه ها که در سر ماست