بيا از ابر دل شبنم بسازيم

بيا از داغ دل مرهم بسازيم

نكو گشتيم آدم را نديديم

خدايي كن بيا آدم بسازيم

 

 

 

مجتبي كاشاني