كسي مرا به ميهماني گنجشكها نخواهد برد

پرواز را به خاطر بسپار !

پرنده مردني ست .

زندگينامه و آثار فروغ فرخزاد