يارب ! مايوسم از در خويش مكن

مانوس به نفس دوزخ انديش مكن

مغرور كرامت تو بودن سهل است

ما را مفتون طاعت خويش مكن

 

 

صفايي جندقي