صدای زندگی که در من است نمی تواند به گوش زندگی که در توست برسد . ولی بیا سخن گوییم . باشد که دیگر احساس تنهایی نکنیم .

بسیاری از آموزه ها مانند شیشه پنجره ای است که از آن حقیقت را می بینیم . اما خود ما را از حقیقت جدا می کند .