خموشانه

من در صدف تنها ،

با قطره ي باران ،

پيوسته مي آميختم پندار مرواريد بودن را ،

غافل كه خموشانه مي خشكيد ،

در پشت ديوار دلم دريا