شعر دانایی است

 

که قلب را مسحور می کند

 

              دانایی شعری است

 

               که در ذهن ترانه می خواند

 

           اگر بتوانیم قلب انسان را مسحور کنیم

 

                         و همانگاه در ذهنش آواز سر دهیم

                               براستی آنگاه او در سایه ی خدا خواهد زیست .