کرشمه ای کن و بازار ساحری بشکن
به غمزه رونق و ناموس ساحری بشکن
به باد ده سرو دستار عالمی يعنی
کلاه گوشه به آيين سروری بشکن