حسرت نبرم به خواب آن مرداب

 

                کآرام درون دشت شب خفته ست

 

                                  دریایم و نیست باکم از توفان

 

                                    دریا همه عمر خوابش آشفته ست

 

 

                                                               محمدرضا شفیعی کدکنی