بود آيا که در ميکده ها بگشايند
گره از کار فرو بسته ما بگشايند
اگر از بهر دل زاهد خودبين بستند
دل قوی دار که از بهر خدا بگشايند