بعد یک قرن نهفتن در گور

 

بعد یک سلسله ممزوج شدن

 

                   با گل و خاک زمین

 

                        من سفر خواهم کرد

 

                                   با علفهای بهار

 

                                               با درختان

 

                                                             با گل

 

                                                            با زمینی که نخست

 

                                                               زندگی می کردم

 

 

 

                                                                     شکیبایی لنگرودی