دور از حریم وصلت

 

گل رنگ و بو نداره

 

سرچشمه ی طراوت

 

آبی به جو نداره

 

از آتش فراقت

 

دیگر نمانده طاقت

 

جز دیدن جمالت

 

            دل آرزو نداره

 

          با دوستان نشستی

 

                      راه وصال بستی

 

                    رو کن به هر که خواهی

 

                                 گل پشت و رو نداره

 

 

 

                                                          از میان پیامهای کوتاه دوستان