به حسن و خلق و وفا کس به يار ما نرسد
تو را درين سخن انکار کار ما نرسد
اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند
کسی به حسن و ملاحت به يار ما نرسد