سرو چمان من چرا ميل چمن نمی کند
همدم گل نمی شود ياد سمن نمی کند
تا دل هرزه گرد من رفت به چين زلف او
زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند
 
 
حافظ