چرا فردا ؟

 

                  نه !

 

         فردا دور و تاریک است

 

چرا امروز نه ؟

 

             امروز نزدیک است

 

هزاران " نه "

 

                " نشد "

 

                          " افسوس "

 

در هر لحظه فردای ما پیداست

 

و صد " اما . . . اگر . . . ای کاش . . . "

 

                               و یا " شاید که فردا "

 

                                            در دل فرداست

 

همین اکنون !

 

نمی بینی که اکنون روشن و زیباست !

 

                                     اگر فردا نباشد . . .

 

                                             وای ! می ترسم !

 

                                                          همین امروز

 

                                                        فصل خوب پرواز کبوترهاست

 

 

 

                                                               مصطفی رحماندوست