گر می فروش حاجت رندان روا کند
ايزد گنه ببخشد و دفع بلا کند
ما را که درد عشق و بلای خمار کشت
يا وصل دوست يا می صافی دوا کند