راز حق

هرگز مپرس از راز من ، زين ره مشو دمساز من

گر مهربان خواهي مرا ، حيران بيا ، حيران برو

درياي عشقم جان بده ، جان چيست ؟ بيش از آن بده

گر بنده ي فرمانبري ، از جان پس فرمان برو