بيشتر مردم خود را با هر کاری خسته می کنند غير از انديشيدن