ای سروناز حسن که خوش می روی به ناز
عشاق را به ناز تو هر لحظه صدنياز
فرخنده باد طلعت خوبت که در ازل
ببريده اند بر قد سروت قبای ناز
 
 
 
حافظ