باران

 

می زند بوسه به انگشت درخت

 

و نسیم آهسته

 

با سر انگشت به در می کوبد

 

می نشینم آرام

 

و به تنهایی خود مرثیه ای می خوانم .

 

برگها می گویند :

 

زیر هشتی در باغ

 

یک نفر سبز شده است !

 

برگ ها می گویند :

 

دار اندام کسی را باران

 

بوسه می زد دیشب !

 

باز باران پگاه

 

می زند بوسه به انگشت درخت

 

و نسیم آهسته

 

با سر انگشت به تنهایی من می کوبد ! . . .

 

 

                                                          فروزنده هاشمی