دیدی دلم شکست

 

دیدی که این بلور درخشان عمر من

 

بازیچه بود . . .

 

دیدی چه بی صدا دل پر آرزوی من

 

     از دست کودکی که ندانست قدر آن

 

                                       افتاد بر زمین

 

                                   دیدی دلم شکست . . .

 

 

 

                                                                 ه. میر افشار