خم زلف تو دام کفر و دين است
زکارستان او يک شمه اين است
جمالت معجز حسن است ليکن
حديث غمزه ات سحر مبين است