من در گل ها و آفتاب

 

معنای ساده ی زمزمه های تو را  آموخته ام

 

                                            یادم ده تا سخنان تو را

 

                                                                  در اندوه و در مرگ بدانم

 

 

 

                                                                                          تاگور