دست

وه چه نيروي شگفت انگيزي است ،

دست هايي كه به هم پيوسته است

بيستون را ياد آر !

دست هايت را بسپار به كار !

كوه را چون پر كاه از سر راهت بردار

دست در دست كسي ،

يعني پيوند دو جان

دست در دست كسي ،

يعني پيمان دو عشق