يك شب از خدا خواستم تا مرا از دست عشق آزاد كند

 

                                           خدا دعايم را مستجاب كرد :

 

                                                        و من به سنگ تبديل شدم !

 

 

 

خانم سعادالصباح – ترجمه وحيد اميري – از مجموعه شعر بانوي ماسه و ماه