از تجربه های مردم باید چیزها فهمید .

 

                                فقط کتاب نیست که ما را چیز فهم می کند .

 

 

                                                                         نیمایوشیج – نامه ها