من که نقاشم چنان مانی

تو را تصویر خواهم کرد

به روی پرده ی پروین

تو را چون نغمه های باربد روزی

به چنگ زهره خواهم داد

سپس تصویر تو در کهکشانها نیز

پردازم .

تمام کائنات از دیدنت دلشاد می گردد

به قول حافظ شیراز :

" اگر باور نمی داری

رو از صورتگر چین پرس

که مانی نسخه می خواهد

ز نوک کلک مشکینم "

یقین تا روز رستاخیز

تو را تفسیر خواهم کرد

مگر چون چیستا

آن دختر زرتشت

به گیتی جاودان مانی