دل از من برد و روی از من نهان کرد
خدا را با که اين بازی توان کرد
چرا چون لاله خونين دل نباشم
که با ما نرگس او سر گران کرد
 
 
حافظ