اي آفريدگار !

در جام ما شراب تحمل ،

بسيارتر بريز

ما رهرو طريقه ي كس جز تو نيستيم

جز عشق و زندگي

در اين دل كوير ،

تو خود به هر چه مي گذرد خوب آگهي !