خيال نقش تو در کارگاه ديده کشيدم
به صورت تو نگاری نه ديدم و نه شنيدم
اگرچه در طلبت هم عنان باد شمالم
به گرد سرو خرامان قامتت نرسيدم