معلمي نزديك مرگ بود گفت : " بگرديد ببينيد كفن كهنه پيدا مي كنيد ؟ " گفتند : براي چه ؟ گفت : براي آن كه پس از مرگ مرا در آن بپيچند و در گور بگذارند . گفتند : به چه دليل ؟ گفت : " وقتي منكر و نكير بيايند و كفن كهنه را ببينند گمان مي كنند كه اين مرده قديمي است و ديگر سوال و جواب نمي كنند !