خانمانسوز بود آتش آهي گاهي

ناله اي مي شكند پشت سپاهي گاهي

قصه ي يوسف و آن قوم ، چه خوش پندي بود ،

به عزيزي رسد ، افتاده به چاهي گاهی

توضيح : قصه ی حضرت يوسف (ع) يکی از زيباترين و پندآموزترين قصه های قرآن مجيد است . يوسف (ع) توسط برادرهايش به چاه انداخته شد اما در نهايت عزيز مصر شد . اشاره شاعر به اين قصه می باشد .