در دير مغان آمد يارم قدحی در دست
مست از می و می خوران از نرگس مستش مست
در نعل سمند او شکل مه نو پيدا
وز قد بلند او بالای صنوبر پست